"คำขวัญ อำเภอนาทวี มนต์ขลังเขาน้ำค้าง   รวยยางพารา   เนื้อหนาขนุนทอง   ลองกองมีชื่อ   เลื่องลือสะเดาเทียม"

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์
เกษตรอำเภอนาทวี

แนะนำสำนักงาน
- ประวัติ
- ที่ตั้ง
 
ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลอำเภอ
- อัตรากำลัง
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่านิยม
 
ยุทธศาสตร
 
แผนงาน / โครงการ
- โครงการปี 2559
- แผนงานโครงการ
 
การจัดการความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
 
นาทวี
งานเด่น
 
ดิน ประมง
น้ำ โรคแมลง
พืช ปุ๋ย/สารเคมี
สัตว์ เทคโนโลยีเกษตร
 
 
 
 
 
 

เมื่อนที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นางสาววิภา รุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
นางสาวนิลุบล เชื้อศรีชัย ช่วยเหคกิจเกษตรเข้าร่วมสัมมนา
ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด
กิจกรรม การจัดแข่งขันการจัดกระเช้า,ผักสวนครัวและ
ผักพื้นบ้าน เสวนาแนวทางการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้ยั่งยืน
และแข่งขันพูด ในที่ชุมชน ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยม จังหวัดสงขลา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558."..

 

นางวิภา รุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นางสาวนิลุบล ศรีไชยเชื้อ ผุ้ช่วยเตหกิจเกษตร
เข้ารับการอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูป ครั้งที่ 1
เสริมสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558....
 

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน ์ เกษตรอำเภอนาทวี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
สงขลาติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียน ตชด. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558....
 

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม
ระดับอำเภอ ประชุมชี้แจง การดำเนินงานโครงการ ฯ
เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558.
 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี ร่วมงานพิธี
ทอดกฐินพระราชทาน ณวัดในวัง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี ร่วมพิธีเนื่องในวัน
ปิยะมหาราช ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอำเภอนาทวี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี
ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0 7437 1013   E-mail nt_sk@doae.go.th
จัดทำโดย   นางอัญชลี   เมฆะมานัง