"คำขวัญ อำเภอนาทวี มนต์ขลังเขาน้ำค้าง   รวยยางพารา   เนื้อหนาขนุนทอง   ลองกองมีชื่อ   เลื่องลือสะเดาเทียม"

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์
เกษตรอำเภอนาทวี

แนะนำสำนักงาน
- ประวัติ
- ที่ตั้ง
 
ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลอำเภอ
- อัตรากำลัง
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่านิยม
 
ยุทธศาสตร
 
แผนงาน / โครงการ
- โครงการปี 2559
- แผนงานโครงการ
ข้อมูลการเกษตร
การจัดการความรู้ (KM)
นาทวี
นาหมอศรี
ฉาง
ท่าประดู่
ปลักหนู
คลองทราย
สะท้อน
ทับช้าง
ประกอบ
คลองกวาง
งานเด่น
ดิน ประมง
น้ำ โรคแมลง
พืช ปุ๋ย/สารเคมี
สัตว์ เทคโนโลยีเกษตร
แผนที่
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์
เกษตรอำเภอนาทวี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธี
่พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราช ฯ ณ วัดในวัง
ัอำเภอนาทวี่ จังหวัดสงขลา...
 

เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 นางสาวอติภาว์ แก้วทอง
นักวิชาการส่งเสริมการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม
่ชี้แจงโครงการและอบรมศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรอำเภอในหลักสูตร การเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพการผลิตยางพาราและนาวทางพัฒนาจดเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...

 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน เกษตรอำเภอนาทวี เข้าประชุมการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรและสหกณ์
จังหวัดสงขลา .... .
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอนาทวี
เป็นประธานในกิจกรม 5 ธันวามหาราช โดยนางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์
เกษตรอำเภอนาทวี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมวันพ่อ
ี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอำเภอนาทวี..... .
 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นางสาววิภา รุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
นางสาวนิลุบล เชื้อศรีชัย ช่วยเหคกิจเกษตรเข้าร่วมสัมมนา
ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด
กิจกรรม การจัดแข่งขันการจัดกระเช้า,ผักสวนครัวและ
ผักพื้นบ้าน เสวนาแนวทางการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้ยั่งยืน
และแข่งขันพูด ในที่ชุมชน ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยม จังหวัดสงขลา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558."..

 

นางวิภา รุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วย นางสาวนิลุบล ศรีไชยเชื้อ ผุ้ช่วยเตหกิจเกษตร
เข้ารับการอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูป ครั้งที่ 1
เสริมสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558..
 

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน ์ เกษตรอำเภอนาทวี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
สงขลาติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียน ตชด. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558....
 
 

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง รายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม
ระดับอำเภอ ประชุมชี้แจง การดำเนินงานโครงการ ฯ
เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558.
 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี ร่วมงานพิธี
ทอดกฐินพระราชทาน ณวัดในวัง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี ร่วมพิธีเนื่องในวัน
ปิยะมหาราช ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพอำเภอนาทวี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558
 
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี
ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0 7437 1013   E-mail nt_sk@doae.go.th
จัดทำโดย   นางอัญชลี   เมฆะมานัง