"คำขวัญ อำเภอนาทวี มนต์ขลังเขาน้ำค้าง   รวยยางพารา   เนื้อหนาขนุนทอง   ลองกองมีชื่อ   เลื่องลือสะเดาเทียม"

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์
เกษตรอำเภอนาทวี

แนะนำสำนักงาน
- ประวัติ
- ที่ตั้ง
 
ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลอำเภอ
- อัตรากำลัง
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่านิยม
 
ยุทธศาสตร
 
แผนงาน / โครงการ
- โครงการปี 2559
- แผนงานโครงการ
ข้อมูลการเกษตร
การจัดการความรู้ (KM)
นาทวี
นาหมอศรี
ฉาง
ท่าประดู่
ปลักหนู
คลองทราย
สะท้อน
ทับช้าง
ประกอบ
คลองกวาง
งานเด่น
ดิน ประมง
น้ำ โรคแมลง
พืช ปุ๋ย/สารเคมี
สัตว์ เทคโนโลยีเกษตร
แผนที่
 
 
 
 

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี ร่วมต้อนรับพลโท วิษณุ ไตรภูมิ กอ.อ.รมน.ส่วนหน้าในโอกาสเยี่ยมศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำอำเภอ
ณ กศน.ตำบลท่าประดู่ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559..

 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี
ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 59
รุ่นที่ 2/2 ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประดู่ โดยมี
นายถาวร คงฉิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ
โครงการ ฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559.....
 
นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอนาทวี
ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 59
รุ่นที่ 3/2 ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 4 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี
โดยมีนางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวีและ
นางสาวอิสรา ตั่นสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559.....
 

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี
ร่วมประชุมเกษตรกรต้นแบบขยายผลโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน ณ โรงเรียนเชิญ-พิศลยบุตร หมู่ที่ 9
ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี โดยมีนายถาวร คงฉิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559.....

 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี
มอบหมายให้นางอัญชลี เมฆะมานัง เจ้าพนักงานธุรการ
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเว็บไซด์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร โดยมี
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา
เป็นประธานในการเปิดอบรม ฯ
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2559.....
 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี
ร่วมกับนายพิทยา เยาวนิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และนางสาววิภา รุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม รอบ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงสำนักงานเกษตร
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559..
 

นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลา
ตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้ ศพก. (ศูนย์หลัก)
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โดยมีนางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอ นาทวีพร้อม
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559......

 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี
ร่วมกับนายจัตุพร กิ้มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และนางสาวอติภาว์ แก้วทอง นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ดำเนินการจัดขบวนการเรียนรู้การทำเชื้อรา
ไตรโคเตอร์มา ณ ศูนย์จัดการรู้ดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 1
ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 29 กุมภาาพันธ์ 2559
.....
 
นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรอำเภอนาทวี
มอบให้นายสุนันท์ ชะนะทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกร
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 59 รุ่นที่ 1/1 ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 1 ตำบลสะท้อน
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 กุมภาาพันธ์ 2559
.....
 

นางสาววิภา รุ่งเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกับนางสาวนิลุบล เชื้อศรีชัย ดำเนินการประเมินศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

 
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี
ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0 7437 1013   E-mail nt_sk@doae.go.th
จัดทำโดย   นางอัญชลี   เมฆะมานัง