"คำขวัญ อำเภอนาทวี ศรีวัดในวัง มนต์ขลังเขาน้ำค้าง   รวยยางพารา   เนื้อหนาขนุนทอง   ลองกองมีชื่อ   เลื่องลือสะเดาเทียม"

หน้าหลัก

ห้องสมุดกรมฯ
นายชื่น สังข์ทอง
เกษตรอำเภอนาทวี

 
แนะนำสำนักงาน
- ประวัต
- ศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ
  ตำบลท่าประดู่
  ข้อมูลพื้นฐาน
 

้แผนพัฒนาตำบลปี 57-59

   
ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลอำเภอ
- อัตรากำลัง
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่านิยม
 
ยุทธศาสตร
 
แผนงาน / โครงการ
- โครงการปี 2556
- แผนงานโครงการ
 
การจัดการความรู้ (KM)
ตำบลท่าประดู่
  เกษตร 4 ชั้น
  การไล่ค้างคาวในสวนลองกอง
ตำบลนาทวี
ตำบลคลองทราย
ตำบลฉาง
ตำบลปลักหนู
ตำบลสะท้อน
ตำบลสะท้อน ตำบลทับช้าง
ตำบลคลองกวาง
ตำบลประกอบ
งานเด่น
ตำบลท่าประดู่
  จุดถ่ายทอดความรู้
  ผลิตภํณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ดิน ประมง
น้ำ โรคแมลง
พืช ปุ๋ย/สารเคมี
สัตว์ เทคโนโลยีเกษตร
 
 
 
 
 
 

นายวิชัย แก้วสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บรรยายสรุป
การ
เข้ารับการประกวดเกษตรตำบลดีเด่นระดับเขต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต.ท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งนำทีมโดยนายประสงค์ พีรธรกุล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเข้าเยี่ยมผลงานแปลงเกษตร 4 ชั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
....


นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดสงขลา ติดตามโรงเรียนตชด./
ร่วมกับ
คณะกรรมการเขตติดตามเกษตรตำบลดีเด่นระดับเขต ปี 2556 ณ หมู่ที่ 2
ตำบลท่าประดู่ (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556.....

นางพณิภา จับใจเหมาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ คณะกรรมการกลางประจำจังหวัดสงขลา ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง
สมุนไพรบ้านดังหมูเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556....

นายชื่น สังข์ทอง เกษตรอำเภอนาทวี ร่วมกับ นายพิทยา เยาวนิตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายถาวร คงฉิม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์พร้อมรับ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
(ทบก.) รายแปลง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกวางและ หมู่ที่ 1 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 .....

นางสาวอติภาว์ แก้วทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
(ทบก.) รายแปลง ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 .....

สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี โดยนางพณิภา จับใจเหมาะ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ชำนาญการ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง สมุนไพร ตำบลสะท้อน
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ศึกกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องแกงผง

ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.หาดใหญ่ ในวันที่ 9 เมษายน 2556 ......

นายวิชัย แก้วสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะ
่เกษตรกรโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ศึกษา ดูงาน แปลงสาธิตเกษตร 4 ชั้น หมู่ 2 ตำบลท่าประดู่
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในวันที่ 28 เมษายน 2556
....

นายวิชัย แก้วสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ถ่ายทอดความรู้เกษตร 4 ชั้น แปลงสาธิต หมู่ที่ 2 ตำนลท่าประดู่
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในวันที่ 10 เมษายน 2556
....

สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี โดยนางพณิภา จับใจเหมาะ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร ชำนาญการ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง สมุนไพร ตำบลสะท้อน
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ศึกกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องแกงผง

ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.หาดใหญ่ ในวันที่ 9 เมษายน 2556 ......

 

สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี
ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0 7437 1013   E-mail nt_sk@doae.go.th
จัดทำโดย   นางอัญชลี   เมฆะมานัง
เจ้าพนักงานธุรการ